Сәрсенбі, 31 Желтоқсан 2014   |   2715 рет оқылды

ПАЙДАЛАНғАН ӘДЕБИЕТТЕР

1.  Құран  Кәрім  қазақша  мағына  және  түсінігі,  Халифа Алтай, Мадина.

2.  Д.Дж. Фрэзер, Золотая ветвь, Москва 1980.

3.  Гүнай Түмер, Абдуррахман Күчүк, Динлер тарихи, Ан- кара 1997.

4.  Оразкүл Көбеева, Дінтану негіздері, Алматы ҚАЗақпарат – 1999.

5.  Мұханмадияр Орынбеков, Қазақ сенімдерінің бастаула- ры, Алматы «Қазақ универсиеті» 2002.

6.  И.Н. Яблоков, Религиоведение, Москва 1998.

7.  Сайм Клавуз, Акиф Көтен, Осман Четин, Хусейн Алгүл, Дин Күлтүрү ве ахлак билгиси, Байрак баспасы, Истан- бул 1997.

8.  Хамди   Дөндүрен,   Делиллериле   ислам   илмихалы, «Еркам» баспасы, Истанбул.

9.  А. Сайм Клавуз, Ислам акайды ве келама гириш, Истан- бул 1993, Енсар баспасы.

10. Ислам ансиклопедиси, Түркие диянет вакфы баспасы, Истанбул 1984, 2, 9 том.

11. Сүлеймен Улыдаг, Фуат Кавукчу, Келам дерслери, Ис- танбул–1979.

12. Бекир Топалоглу, Келам илми гириш, Истанбул 1996.

13. Етхем Рухи Фыглалы, Чаымызда итикади ислам мезхе- плери, Истанбул-1996.

14. Мухаммед Ебу Зехра, Мезхеплер тарихи, Истанбул.

15. А. Лүтфи Казанжы, Ислам акайди, Истанбул 1997.

16. Дамира Өмірзаққызы Ибрагим, Адамзаттың асыл тәжі, Алматы 2004, 2 баслым.

17. Имам Ағзам Әбу Ханифа Нұғман ибн Сабит, Фиқһул әкбәр, түркиге тәржімалаған және таузих жазған Сайид Махмуд ат Тарази, баспаға дайындаған Дайрабай Серікбайұлы, Алматы 2000.

18. Нурәддин Ахмед ибн Мәжмуд ибн Әби Бәкр әс-Сабуни, Әл-Бидая фи усулуд-дин, Димашқ 1979.

19. Али Хіммет Берки, Осман Кескіоғлұ., Соңғы Пайғамбар

Хазіреті Мұхаммедтің өмірбаяны, Анкара – 1997.

20. Нурәддин Ахмед ибн Мәжмуд ибн Әби Бәкр әс-Сабуни, Әл-Бидая фи усулуд-дин, Димашқ, 1979

21. Нуреддин әс-Сабуни, Матуриди акайди, аударған Бекир Топалоглу, Истанбул.

22. Мәжмуатул мутун, Мәтнул акайди ли-Умари ән-Нәсәфи

23. Әл-Баяди, Кәмәладдин Ахмәд бин Хасан бин Синанед- дин, Ишаратул мәрам, Мысыр 1368/1949

24. Мухтасар  Сахих  Бухари,  тәлиф:  әл-Имам  Зәйнуддин Ахмед ибн Абдуллатиф әз-Забиди, Бәйрут – 1992.

25. Ибн Хажер ел-Хейтеми, Исламда халаллар ве харамлар, Истанбул 1990. 1,2 томдар.

26. Мехмед Емре, Ланетленмиш кишилер ве ишлер, Истан- бул 1994.

27. С.Сейтбеков,  С.Нысанбаев,  Ислам  әдебі,  Шымкент  – 2003 ж.

28. Елмалы Хамди Иазыр, Хак дини Куран дили, Истанбул – 1993,  1-8 том.

29. Осман Нұри Топбаш, Ислам, иман ғибадат, аударған: Хайреддин Өзтүрк, Алматы 2003.

30. Метин Юрдагүр, Аллаһын сыфатлары, Истанбул.

31. Имам Газали, Иһиау улумид-дин, мутержим; Ахмет Сер- дароглу, Истанбул, 1-4 том.

32. Қайрат Жолдыбайұлы, Ұлы Жаратушыға иман, Алматы – 2003.

33. Қайрат Жолдыбайұлы, Ақиқат шуағы, Алтын қалам бас- пасы, Алматы 2004 жыл.

34. Рахми Балабан, Илим-Ахлак-Иман, Анкара.

35. Осман Нури Топбаш, Имандан иһсана тасаввуф, Истан- бул – 2002.

36. Али Осман Татлысу, Есмаул-хусна, Истанбул 1990.

37. Ислам және өркениет, №8, тамыз, 2002 жыл. 

38. Сайд  Рамазан  әл-Бути,  Яратжынын  варлыы  яратанын гөреви Ислам акаиди, Истанбул 1986.

39. Ибраһим Жанан, Хадис ансиклопедиси, Кутуби ситте, Истанбул 1998, 2, 14, 17 том.

40. Али ибн Мухаммед Мауарди, Әл-Ахкамус-султания уәл- уәләятуд-диния, Мысыр 1380/1960

41. Шерафеддин Гөлжүк, Ислам акайди, Истанбул-1997.

42. Сайид Сабик, Әл-Ақаидул-Исламия, Бәйрут

43. Мухтасар илмихал, Фазилет баспасы, Истанбул.

44. Әт-Тафтазани, Шәрхул макасид, 2 том, Истанбул 1277.

45. М. Абдулфеттах Шахин, Инанжын гөлгесинде, Измир-1992, 1 -2 том.

46. Малик Ибрахим, Паралелльный мир или многое, но не всё о джиннах, Казань 2004.

47. Сахихи Бухари ве тержемеси, Мехмед Софыоглу, Истан- бул-1989, 13 том.

48. «Шайтанның адамды алдау-арбау амалдары», Мұхиддин Араби,   аударған:   Бауыржан   Аманкелдіұлы   Сайпов, Шымкент – 2000  жыл.

49. Халықаралық  Қазақ-Араб  университеті,  Түркістанның

1500 жылдығына арналған профессор-оқытушылардың ғылыми-теориялық    және    оқу-әдістемелік конференциясының материалдары, Шымкент-1999 ж.

50. Ебул  Лейс  Семерканди,  Тенбихул  гафилин,  аударған: Салих Учан, Челик баспасы, Истанбул-2001.

51. Киелі кітап, Таурат, Забур, Пайғамбарлар жазбаларының таңдамасы жиынтығы және Інжіл шариф, «Жаңа өмір» баспасы Станбул-2000.

52. Оразкүл   қажы   Көбеева,   Шындыққа   жол,   Алматы

ҚазАқпарат, 1999.

53. Латиф Баты, Құран, Інжіл, Забур, Таурат; Шымкент-1998.

54. Ә. Дербісәлиев, Араб әдебиеті, Алматы Мектеп 1982.

55. Мұхитдин Исаұлы, Құран кімнің сөзі?, «Алтын қалам» баспасы, Алматы 2004.

56. Жолдасов А., Әділетті төрт халифа тарихы, Шымкент 1998.

57. Исмайыл Жеррахолу, Тефсир усулү, Анкара – 1997.

58. Сейтбеков С., Нысанбаев С., Ислам тарихы, Шымкент-2002.

59. Сейфеддин Языжы, Негізгі діни мағлұматтар, Алматы 2004.

60. Пейгамберлер тарихи ансиклопедиси, Түркие газетеси, Истанбул, 1-5 томдар.

61. Осман  Нұри  Топбаш,  Пайғамбарлар  баяны,  Алматы 2003, 1-4 том.

62. Мустафа Кара, Тасаввуф ве тарикатлар тарихи, «Дергах» баспасы, Истанбул 1995.

63. Мухиддин   Невеви,   Риязус   салихин   ве   тержемеси, аударған: Кывамуддин Арслан, Хасан Хүснү Ердем, Ан- кара-1991.

64. Имам Шарани, Өлүм – киямет – ахирет ве ахир заман аламетлери, аударған: Халил Гүнайдын, Бедир баспасы, Истанбул.

65. Алиюл Кари, Фыкхы Екбер, аударған: Ю.Вехби Явуз, Истанбул 1979.

66. Алиюл Қари, Минәхур раудил-әзхари ли шәрхил-фиқһул әкбәр, Кайр 1323

67. Иени рехбер ансиклопедиси, Истанбул 1994, 14 том.

68. Зекиюддин  Шабан,  Ислам  хукук  илминин  есаслары (Усулул фыкх), ТДВ баспасы, Анкара 1996.

Әлеуметтік желілерде бөлісуді ұмытпаңыздар

Пікір қалдыру


Security code
Жаңарту

Қызылорда облыстық орталық «Ақмешіт-Сырдария» мешітінің ресми сайты
Сайтты жасаушы және техникалық қолдау көрсетуші Avant Systems компаниясы